Zobacz Koszyk (0)
Battlefield 2042

Warunki korzystania

tło

Niniejsze Warunki Użytkowania, wraz z wszelkimi innymi dokumentami, o których mowa w niniejszym dokumencie, określają warunki korzystania z tej strony internetowej, https://www.shop4pl.com/ ("Nasza strona"). Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki użytkowania i upewnij się, że je rozumiesz. Twoja zgoda na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania jest związana z pierwszym użyciem naszej Strony. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania i jesteś związany nimi, musisz natychmiast zaprzestać korzystania z naszej Witryny. Niniejsze Warunki użytkowania nie mają zastosowania do sprzedaży towarów. Proszę zapoznać się z naszymi Warunki sprzedaży, aby uzyskać więcej informacji.

1. Definicje i interpretacje

1.1 W niniejszych Warunkach użytkowania, o ile kontekst nie wymaga inaczej, następujące wyrażenia mają następujące znaczenie:

"Konto"Oznacza konto wymagane do uzyskania dostępu i / lub korzystania z niektórych obszarów naszej witryny, zgodnie z opisem w punkcie 4;
"Treść"Oznacza dowolny tekst, obrazy, audio, wideo, skrypty, kod, oprogramowanie, bazy danych i wszelkie inne formy informacji, które mogą być przechowywane na komputerze, który pojawia się lub stanowi część naszej witryny;
"Użytkownik"Oznacza użytkownika naszej Strony;
"Treść użytkownika"Oznacza wszelkie treści przesłane do naszej witryny przez użytkowników, w tym, ale nie ograniczając się do składania recenzji; i
"My / my / nasz"Means Xbite Ltd, firma zarejestrowana w Anglii pod 6520821, której zarejestrowanym adresem jest Xbite Ltd Unit 1, Maison Court Midland Way, Barlborough Chesterfield UK S43 4GD .

2. Informacje o nas

2.1 Nasza strona, https://www.shop4pl.com/, jest własnością i jest zarządzana przez Xbite Ltd, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Anglii pod adresem 6520821, której zarejestrowanym adresem jest Xbite Ltd Unit 1, Maison Court Midland Way, Barlborough Chesterfield UK S43 4GD .

3. Dostęp do naszej strony

3.1 Dostęp do naszej strony jest bezpłatny.

3.2 Twoim obowiązkiem jest dokonanie wszystkich niezbędnych ustaleń w celu uzyskania dostępu do naszej strony.

3.3 Dostęp do naszej witryny jest zapewniany "tak jak jest" i na zasadzie "jak jest dostępny". Możemy zmienić, zawiesić lub przerwać naszą Stronę (lub dowolną jej część) w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Nie ponosimy wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności, jeśli Nasza Witryna (lub jej dowolna część) będzie niedostępna w dowolnym czasie i okresie.

4. Konta

4.1 Niektóre części naszej witryny (w tym możliwość zakupu towarów od nas) mogą wymagać konta w celu uzyskania do nich dostępu.

4.2 Nie możesz założyć konta, jeśli nie masz ukończonych 18 lat.

4.3 Podczas tworzenia Konta informacje, które podajesz, muszą być dokładne i kompletne. Jeśli dowolna z twoich informacji zmieni się w późniejszym terminie, Twoim obowiązkiem jest upewnić się, że Twoje konto jest na bieżąco aktualizowane.

4.4 Zalecamy wybranie silnego hasła do konta, składającego się z kombinacji małych i wielkich liter, cyfr i symboli. Twoim obowiązkiem jest zabezpieczenie hasła. Nie możesz udostępniać swojego Konta nikomu innemu. Jeśli uważasz, że Twoje konto jest używane bez Twojej zgody, skontaktuj się z nami natychmiast pod adresem Kontakt. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieautoryzowane użycie Konta.

4.5 Nie możesz korzystać z Konta innych osób.

4.6 Wszelkie dane osobowe podane na Koncie będą gromadzone, wykorzystywane i przechowywane zgodnie z Twoimi prawami i naszymi obowiązkami wynikającymi z ustawy o ochronie danych z 1998 r., Zgodnie z klauzulą 17.

4.7 Jeśli chcesz zamknąć swoje konto, możesz to zrobić w dowolnym momencie. Zamknięcie konta spowoduje usunięcie twoich informacji. Zamknięcie Konta spowoduje również usunięcie dostępu do dowolnych obszarów naszej Witryny wymagających Konta dostępu.

4.8 Dane Twojej karty kredytowej nie są przechowywane w naszych systemach, gdy dokonujesz płatności, tworzony jest bezpieczny token, który zastępuje Twój numer karty. To ukrywa twoje dane przed nami i wszystkimi oprócz procesora płatności, który zatrzymuje dane w ich bezpiecznych systemach. Dzięki temu wszelkie przyszłe płatności będą prostsze i bezpieczniejsze dla Ciebie.

5. Prawa własności intelektualnej

5.1 Za wyjątkiem Treści użytkownika (patrz punkt 6), wszystkie Treści zawarte na naszej Stronie oraz prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej istniejące w tej Treści, o ile nie określono inaczej inaczej, należą do lub zostały przez nas licencjonowane. Cała zawartość (w tym treść użytkownika) jest chroniona przez obowiązujące prawa i traktaty dotyczące własności intelektualnej i prawa Zjednoczonego Królestwa.

5.2 Z zastrzeżeniem podpunktu 5.3, nie wolno Ci reprodukować, kopiować, rozpowszechniać, sprzedawać, wynajmować, sublicencjonować, przechowywać lub w jakikolwiek inny sposób ponownie wykorzystywać Treści z naszej Strony, o ile nie otrzymasz na to wyraźnej pisemnej zgody od Usługodawcy.

5.3 Możesz:

5.3.1 Uzyskuj dostęp, przeglądaj i korzystaj z naszej witryny w przeglądarce internetowej (w tym możliwości przeglądania stron internetowych wbudowane w inne typy oprogramowania lub aplikacji)5.3.2 Pobierz naszą stronę (lub jakąkolwiek jej część) do buforowania5.3.3 Wydrukuj strony z naszej strony5.3.4 Pobierz fragmenty ze stron na naszej stronie; i5.3.5 Zapisz strony z naszej strony, aby móc je oglądać później i / lub offline.

5.4 Nasz status właściciela i autora Treści na naszej stronie (lub odpowiednio zidentyfikowanych licencjodawców) musi być zawsze uznany.

5.5 Użytkownik nie może wykorzystywać Treści wydrukowanych, zapisanych lub pobranych z naszej Strony w celach komercyjnych bez uprzedniego uzyskania licencji od Nas (lub naszych licencjodawców, jeśli jest to właściwe), aby to zrobić.

6. Treść użytkownika

6.1 Treści użytkownika w naszej witrynie obejmują (ale nie muszą ograniczać się do) recenzje produktów.

6.2 Konto jest wymagane, jeśli chcesz przesłać treść użytkownika. Więcej informacji znajduje się w punkcie 4.

6.3 Użytkownik akceptuje fakt, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za Treści użytkownika. W szczególności, zgadzasz się, oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo do przesłania Treści użytkownika i że wszystkie takie Treści użytkownika będą zgodne z Zasadami naszego dopuszczalnego użytkowania, opisanymi poniżej w Punkcie 12.

6.4 Wyrażasz zgodę na to, że będziesz odpowiedzialny wobec Nas i, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, zabezpieczysz Nas przed jakimkolwiek naruszeniem gwarancji udzielonych przez ciebie zgodnie z podrozdziałem 6.3. Będziesz odpowiedzialny za wszelkie straty lub szkody poniesione przez nas w wyniku takiego naruszenia.

6.5 Licencjobiorca (lub jego licencjodawcy) zachowuje własność Treści użytkownika i wszystkich praw własności intelektualnej w nim zawartych. Przesyłając Treści użytkownika, udzielasz nam bezwarunkowej, niewyłącznej, w pełni zbywalnej, wolnej od opłat, bezterminowej, nieodwołalnej, światowej licencji na użytkowanie, przechowywanie, archiwizację, syndykowanie, publikowanie, przesyłanie, adaptację, edycję, reprodukcję, dystrybucję, przygotowanie działa na zasadzie pochodnej, wyświetla, wykonuje i udziela podlicencji Treści użytkownika w celu obsługi i promocji naszej Witryny. Ponadto przyznajesz również Użytkownikom Inne prawo do kopiowania i cytowania Treści użytkownika w ramach naszej Strony.

6.6 Jeśli chcesz usunąć Treści użytkownika z naszej strony, przedmiotowa treść użytkownika zostanie usunięta. Należy jednak pamiętać, że zapisywanie w pamięci podręcznej lub odniesienia do Treści użytkownika nie mogą być natychmiast niedostępne (lub nie mogą być w ogóle niedostępne w przypadku, gdy są poza naszą rozsądną kontrolą).

6.7 Możemy odrzucić, przeklasyfikować lub usunąć Treści użytkownika z naszej witryny, jeśli według naszej wyłącznej zgody narusza to nasze zasady dopuszczalnego użytkowania lub jeśli otrzymamy skargę od strony trzeciej i stwierdzimy, że dana treść użytkownika powinna zostać usunięta jako wynik.

7. Linki do naszej strony

7.1 Możesz zamieścić link do naszej strony pod warunkiem, że:

7.1.1 robisz to uczciwie i zgodnie z prawem;7.1.2 nie robisz tego w sposób, który sugeruje jakąkolwiek formę stowarzyszenia, aprobaty lub aprobaty z naszej strony, gdzie nie istnieje;7.1.3 nie używasz logo ani znaków handlowych wyświetlanych na Stronie bez naszej pisemnej zgody; i7.1.4 nie robisz tego w sposób, który ma na celu uszkodzenie naszej reputacji lub nieuczciwe korzystanie z niej.

7.2 Możesz linkować do dowolnej strony naszej witryny.

7.3 Umieszczanie w ramkach lub umieszczanie Naszej Witryny na innych stronach internetowych jest zabronione bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Proszę skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszych informacji.

7.4 Użytkownik nie może łączyć się z naszą Witryną z żadną inną witryną, której główna treść zawiera materiał, który:

7.4.1 jest seksualnie jednoznaczne;7.4.2 jest nieprzyzwoity, umyślnie obraźliwy, nienawistny lub w inny sposób zapalny;7.4.3 promuje przemoc;7.4.4 promuje lub pomaga w jakiejkolwiek formie nielegalnej działalności;7.4.5 dyskryminuje lub jest w jakikolwiek sposób zniesławiająca wobec jakiejkolwiek osoby, grupy lub grupy osób, rasy, płci, religii, narodowości, niepełnosprawności, orientacji seksualnej lub wieku;7.4.6 jest przeznaczony lub w inny sposób może grozić, nękać, denerwować, alarmować, powodować niedogodności, denerwować lub zawstydzać inną osobę;7.4.7 jest obliczana lub w inny sposób może oszukać inną osobę;7.4.8 jest zamierzone lub w inny sposób może naruszać (lub grozić naruszeniem) prywatności innej osoby;7.4.9 w sposób mylący podszywa się pod jakąkolwiek osobę lub w inny sposób wprowadza w błąd tożsamość lub przynależność konkretnej osoby w sposób, który jest liczony jako wprowadzający w błąd (oczywiste parodie nie są zawarte w tej definicji, pod warunkiem, że nie mieszczą się w żadnym z pozostałych postanowień niniejszego podpunktu 7.4 );7.4.10 implikuje jakąkolwiek formę przynależności do nas, jeśli nie istnieje;7.4.11 narusza lub pomaga w naruszeniu praw własności intelektualnej (w tym między innymi praw autorskich, znaków towarowych i praw do baz danych) każdej innej strony; lub7.4.12 jest dokonywane z naruszeniem wszelkich zobowiązań prawnych wobec osób trzecich, w tym, między innymi, obowiązków umownych i obowiązków zaufania.

7.5 Ograniczenia treści w punkcie 7.4 nie mają zastosowania do treści przekazywanych na strony przez innych użytkowników, pod warunkiem, że główny cel witryny jest zgodny z postanowieniami podpunktu 7.4. Nie wolno na przykład zabronić publikowania linków w witrynach społecznościowych ogólnego przeznaczenia tylko dlatego, że inny użytkownik może publikować takie treści. Zabrania się jednak zamieszczania linków na stronach internetowych, które koncentrują się lub zachęcają do przesyłania takich treści od użytkowników.

8. Linki do innych stron

8.1 Linki do innych stron mogą być zawarte na naszej stronie. O ile wyraźnie nie stwierdzono, strony te nie podlegają naszej kontroli. Nie przyjmujemy ani nie bierzemy odpowiedzialności za treść witryn stron trzecich. Umieszczenie linku do innej witryny na naszej Stronie służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie oznacza poparcia dla samych stron lub podmiotów je kontrolujących.

9. Zastrzeżenia

9.1 Nic na naszej stronie nie stanowi porady, na której należy polegać. Jest on przeznaczony wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych.

9.2 W zakresie dozwolonym przez prawo, nie składamy żadnych oświadczeń, nie gwarantujemy ani nie gwarantujemy, że Nasza Strona spełni Twoje wymagania, że nie naruszy to praw stron trzecich, że będzie kompatybilna z całym oprogramowaniem i sprzętem lub że będzie być bezpiecznym. Jeśli w wyniku niedopełnienia przez nas należytej staranności i umiejętności, wszelkie treści cyfrowe z naszej witryny wyrządzą szkody urządzeniu lub innej zawartości cyfrowej należącej do użytkownika, użytkownik może mieć prawo do określonych środków prawnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat swoich praw i środków zaradczych jako konsumenta, należy skontaktować się z lokalnym biurem porad obywatelskich lub biurem standardów handlowych.

9.3 Dokładamy wszelkich starań, aby zawartość naszej witryny była kompletna, dokładna i aktualna. Nie składamy jednak żadnych oświadczeń, gwarancji ani gwarancji (wyraźnych ani dorozumianych), że Treści są kompletne, dokładne lub aktualne. Należy pamiętać, że ten wyjątek nie dotyczy informacji dotyczących towarów przeznaczonych do sprzedaży za pośrednictwem naszej witryny. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem Our Terms of Sale

9.4 Nie ponosimy odpowiedzialności za treść ani dokładność, ani za opinie, poglądy lub wartości wyrażone w Treści użytkownika. Wszelkie takie opinie, poglądy lub wartości należą do odpowiednich użytkowników i nie odzwierciedlają w żaden sposób naszych opinii, poglądów ani wartości.

10. Nasza odpowiedzialność

10.1 Postanowienia niniejszego punktu 10 mają zastosowanie wyłącznie do korzystania z naszej strony internetowej, a nie do sprzedaży towarów, która jest regulowana osobno przez Nasz Warunki sprzedaży.

10.2 W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika za jakiekolwiek straty lub szkody, czy to możliwe do przewidzenia, czy nie, w umowie, delikcie (w tym zaniedbaniu), za naruszenie ustawowego obowiązku lub w inny sposób, wynikające z lub w związku z wykorzystaniem (lub niemożnością korzystania) naszej Witryny lub korzystania z jakiejkolwiek Treści (w tym Treści użytkownika) zawartych na naszej Stronie lub polegania na niej.

10.3 W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i gwarancje (wyraźne lub dorozumiane), które mogą dotyczyć naszej witryny lub jakiejkolwiek zawartości zawartej w naszej witrynie.

10.4 Nasza strona jest przeznaczona wyłącznie do użytku niekomercyjnego. Jeśli jesteś użytkownikiem biznesowym, nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za utratę zysków, sprzedaży, biznesu lub przychodów; utrata możliwości biznesowych, reputacji lub dobrej reputacji; utratę spodziewanych oszczędności; przerwa w działalności; lub za jakiekolwiek pośrednie lub wtórne straty lub szkody.

10.5 Dokładamy wszelkich starań, aby nasza Witryna była wolna od wirusów i innych złośliwych programów. Jednakże, z zastrzeżeniem podpunktu 9.2, nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z wirusa lub innego złośliwego oprogramowania, rozproszonego ataku typu "odmowa usługi" lub innego szkodliwego materiału lub zdarzenia, które może negatywnie wpłynąć na twój sprzęt, oprogramowanie, dane lub inne materiały powstałe w wyniku korzystania z naszej witryny (w tym pobierania jakiejkolwiek treści z niej) lub jakiejkolwiek innej witryny, o której mowa w naszej witrynie.

10.6 Nie ponosimy odpowiedzialności ani nie ponosimy odpowiedzialności za zakłócenia lub niedostępność Witryny wynikające z przyczyn zewnętrznych, w tym, między innymi, awarii sprzętu ISP, awarii sprzętu hosta, awarii sieci komunikacyjnej, zdarzeń naturalnych, działań wojennych, lub prawne ograniczenia i cenzura.

10.7 Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd, za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania lub za jakiekolwiek inne formy odpowiedzialności, które nie mogą być wyłączone lub ograniczone przez prawo. Aby uzyskać pełne informacje o prawach konsumenckich, w tym dotyczących treści cyfrowych, skontaktuj się z lokalnym biurem porad obywatelskich lub biurem standardów handlowych.

11. Wirusy, złośliwe oprogramowanie i bezpieczeństwo

11.1 Dokładamy wszelkich starań, aby nasza Strona była bezpieczna i wolna od wirusów i innych złośliwych programów.

11.2 Jesteś odpowiedzialny za ochronę sprzętu, oprogramowania, danych i innych materiałów przed wirusami, złośliwym oprogramowaniem i innymi zagrożeniami bezpieczeństwa w Internecie.

11.3 Nie wolno celowo wprowadzać wirusów ani innych złośliwych programów ani żadnych innych materiałów, które są szkodliwe lub technologicznie szkodliwe dla lub za pośrednictwem naszej witryny.

11.4 Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do jakiejkolwiek części naszej witryny, serwera, na którym jest przechowywana nasza witryna, ani do żadnego innego serwera, komputera lub bazy danych podłączonej do naszej witryny.

11.5 Nie wolno atakować naszej Strony za pomocą ataku typu "odmowa usługi", rozproszonego ataku typu "odmowa usługi" lub w jakikolwiek inny sposób.

11.6 Naruszając postanowienia pod-klauzul 11.3 do 11.5, możesz popełnić przestępstwo na podstawie ustawy o komputerowym nadużyciu 1990. Wszelkie takie naruszenia zostaną zgłoszone odpowiednim organom ścigania, a my będziemy w pełni współpracować z tymi organami poprzez ujawnienie twoją tożsamość. Twoje prawo do korzystania z naszej Strony natychmiast przestanie obowiązywać w przypadku takiego naruszenia.

12. Dopuszczalne zasady użytkowania

Użytkownik może korzystać z naszej Strony wyłącznie w sposób zgodny z prawem i zgodny z postanowieniami niniejszego punktu 12. W szczególności:

12.1.1 musisz upewnić się, że w pełni przestrzegasz wszelkich lokalnych i krajowych lub międzynarodowych praw i / lub przepisów;12.1.2 nie wolno korzystać z naszej Witryny w jakikolwiek sposób lub w jakimkolwiek celu, który jest niezgodny z prawem lub nieuczciwy;12.1.3 nie wolno używać naszej Witryny do świadomego wysyłania, przesyłania lub w jakikolwiek inny sposób przekazywać danych, które zawierają jakiekolwiek formy wirusa lub innego złośliwego oprogramowania, lub jakiegokolwiek innego kodu mającego niekorzystny wpływ na sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub dane dowolnego rodzaju; i12.1.4 nie wolno korzystać z naszej Witryny w jakikolwiek sposób lub w jakimkolwiek celu, który ma na celu wyrządzenie szkody jakiejkolwiek osobie lub osobom w jakikolwiek sposób.

Przesyłając Treści użytkownika (lub komunikując się w inny sposób za pomocą naszej Witryny), nie wolno składać, komunikować się ani w żaden inny sposób robić:

12.2.1 jest seksualnie jednoznaczne;12.2.2 jest nieprzyzwoity, umyślnie obraźliwy, nienawistny lub w inny sposób zapalny;12.2.3 promuje przemoc;12.2.4 promuje lub pomaga w jakiejkolwiek formie nielegalnej działalności;12.2.5 dyskryminuje lub jest w jakikolwiek sposób zniesławiająca wobec jakiejkolwiek osoby, grupy lub grupy osób, rasy, płci, religii, narodowości, niepełnosprawności, orientacji seksualnej lub wieku;12.2.6 jest przeznaczony lub w inny sposób może zagrażać, nękać, denerwować, alarmować, powodować niedogodności, denerwować lub zawstydzać inną osobę;12.2.7 jest obliczana lub w inny sposób może oszukiwać;12.2.8 jest przeznaczone lub w inny sposób może naruszać (lub grozić naruszeniem) prawa innej osoby do prywatności;12.2.9 w sposób mylący podszywa się pod jakąkolwiek osobę lub w inny sposób wprowadza w błąd Twoją tożsamość lub powiązanie w sposób, który jest obliczany w celu wprowadzenia w błąd (oczywiste parodie nie są zawarte w tej definicji, pod warunkiem, że nie mieszczą się w żadnym z pozostałych postanowień niniejszego podpunktu 12.2);12.2.10 implikuje jakąkolwiek formę przynależności do nas, jeśli nie istnieje;12.2.11 narusza lub pomaga w naruszeniu praw własności intelektualnej (w tym, ale nie wyłącznie, praw autorskich, patentów, znaków towarowych i praw do baz danych) dowolnej strony; lub12.2.12 jest naruszeniem jakichkolwiek zobowiązań prawnych wobec osób trzecich, w tym, między innymi, obowiązków umownych i obowiązków związanych z zaufaniem.

12.3 Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub odebrania dostępu do Witryny, jeśli istotnie naruszysz postanowienia niniejszej Klauzuli 12 lub którekolwiek z pozostałych postanowień niniejszych Warunków użytkowania. W szczególności możemy wykonać jedną lub więcej z następujących czynności:

12.3.1 zawiesić, tymczasowo lub na stałe, swoje Konto i / lub swoje prawo dostępu do naszej Strony;12.3.2 usuwać wszelkich Treści użytkownika przesłanych przez użytkownika, które naruszają niniejszą Dopuszczalną zasadę użytkowania;12.3.3 wystawić ci pisemne ostrzeżenie;12.3.4 wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Tobie w celu pokrycia wszelkich istotnych kosztów na zasadach odszkodowania wynikających z twojego naruszenia;12.3.5 w razie potrzeby podjąć dalsze kroki prawne przeciwko tobie;12.3.6 ujawniać takie informacje organom ścigania zgodnie z wymaganiami lub tak, jak uważamy to za konieczne; i / lub12.3.7 wszelkie inne działania, które uważamy za stosowne (i zgodne z prawem).

12.4 Niniejszym wyłączamy wszelką odpowiedzialność wynikającą z wszelkich działań (w tym, ale nie ograniczonych do wymienionych powyżej), które możemy podjąć w odpowiedzi na naruszenia niniejszych Warunków użytkowania.

13. Prywatność i pliki cookie

13.1 Korzystanie z naszej witryny podlega również naszym zasadom dotyczącym plików cookie i prywatności, dostępnym na stronie: Polityka plików Cookie i Polityka prywatności . Zasady te są włączone do niniejszych Warunków użytkowania przez odniesienie.

14. Zmiany w niniejszych Warunkach użytkowania

14.1 Możemy zmienić niniejsze Warunki użytkowania w dowolnym czasie. Wszelkie takie zmiany staną się wiążące dla użytkownika po pierwszym użyciu naszej witryny po wprowadzeniu zmian. Zaleca się od czasu do czasu sprawdzać tę stronę.

14.2 W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między aktualną wersją niniejszych Warunków użytkowania a wszelkimi poprzednimi wersjami, obowiązujące i obowiązujące przepisy będą nadrzędne, o ile nie zostanie wyraźnie określone inaczej.

15. Kontakt z nami

15.1 Aby się z nami skontaktować, napisz do nas na adres [email protected] lub skorzystaj z jednej z metod dostępnych na stronie Nasza ontakt.

16. Komunikacja od Nas

16.1 Jeśli mamy Twoje dane kontaktowe (jeśli na przykład masz konto), możemy od czasu do czasu przesyłać ważne powiadomienia pocztą e-mail. Takie powiadomienia mogą dotyczyć spraw, w tym, między innymi, zmian usług, zmian w niniejszych Warunkach użytkowania, Nasze Warunki sprzedaży i zmian na koncie.

16.2 Jeśli wyślesz taką zgodę, możesz zrezygnować w dowolnym momencie. Wszelkie e-maile marketingowe wysyłane przez nas zawierają link do rezygnacji z subskrypcji. Opcje e-mail marketingu można również zmienić w Centrum komunikacyjne. Jeśli zrezygnujesz z otrzymywania wiadomości e-mail od nas w dowolnym momencie, może upłynąć do 7 dni roboczych, zanim spełnimy Twoją prośbę. W tym czasie możesz nadal odbierać e-maile od Nas.

16.3 W przypadku pytań lub skarg dotyczących komunikatów od nas (w tym, ale nie wyłącznie, e-maili marketingowych), prosimy o kontakt z nami pod adresem [email protected]lub przez strona kontaktowa.

17. Ochrona danych

17.1 Wszelkie dane osobowe, które możemy zbierać, będą zbierane, wykorzystywane i przechowywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych z 1998 r. Oraz z prawami i obowiązkami wynikającymi z tej ustawy.

17.2 Możemy wykorzystywać twoje dane osobowe do:

17.2.1 Dostarcz i zarządzaj swoim kontem;17.2.2 Odpowiadaj na wszelkie wiadomości wysyłane do Nas;17.2.3 Wysyłaj ważne powiadomienia, zgodnie z opisem w punkcie 16;

17.3 Nie przekazujemy Twoich danych osobowych żadnym stronom trzecim.

18. Prawo i jurysdykcja

18.1 Niniejsze Warunki, a także relacje między Państwem a nami (umowne lub nie) podlegają przepisom prawa Anglii i Walii i są interpretowane zgodnie z nimi.

18.2 Jeśli jesteś konsumentem, skorzystasz z wszelkich obowiązujących przepisów prawa w Twoim kraju zamieszkania. Żadne z postanowień podanych w punkcie 18.1 powyżej nie zabrania ani nie zmniejsza twoich praw jako konsumenta, aby polegać na tych przepisach.

18.3 Jeśli jesteś konsumentem, wszelkie spory, kontrowersje, postępowania lub roszczenia między Tobą a nami dotyczące niniejszych Warunków, lub relacje między Tobą a nami (umowne lub nie) podlegają jurysdykcji sądów Anglii, Walia, Szkocja lub Irlandia Północna, zgodnie z twoją rezydencją.

18.4 Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, wszelkie spory dotyczące niniejszych Warunków, relacji między Tobą a nami oraz wszelkie wynikające z nich lub związane z nimi sprawy (umowne lub nie) podlegają jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

Please note that this address is not for correspondence or product returns. If you would like to contact us, please use the form on the contact page.